Välkommen till Sybra

Varför systematiskt brandskyddsarbete?

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar är skyldiga att ha ett systematiskt brandskyddsarbete. Ägaren och nyttjanderättshavaren har tillsammans ansvaret för att det systematiska brandskyddsansvaret (SBA) sköts. Storlek och omfattning av verksamheten styr både omfattning och krav på skriftlig dokumentation på det systematiska brandskyddsarbetet.

Varför Sybra?

För många verksamhetsutövare och fastighetsägare kan det vara svårt att utröna vad som är viktigt och bör dokumenteras i samband med brandskyddsarbetet. I Sybra samlas fördelaktigt all information om byggnad och/eller verksamhet på ett och samma ställe. Det är enkelt att utföra kontroller via mobil eller platta med medföljande app och all information är lättillgängligt för de som ansvarar för brandskyddet i byggnaden. Brister kan lätt påtalas och åtgärdas via det användarvänliga webbgränssnittet. Kontrollpunkterna i kontrollplanen för både fastighetsägare och nyttjanderättshavare baseras på gränsdragningslistan, ett underlag som efterfrågas av Räddningstjänsten vid tillsyn.

Fördelarna med Sybra är många, förutom att vara ett effektivt webbaserat verktyg inom brandskydd för en byggnad eller verksamhet så kan Sybra även erbjuda:

  • Ett kostnadsbesparande och effektivt systematiskt brandskyddsarbete.
  • Hjälp med att tydligt fördela ansvar mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare genom en tydlig gränsdragningslista.
  • Skräddarsydda kontrollplaner med möjlighet till automatiska påminnelser när det är dags för kontroller.
  • En god kontinuitet i brandskyddsarbetet.
  • Underlag för statistik.
  • Anpassningsbar för alla typer av verksamheter (storlek och typ).

Bakom Sybra ligger år av erfarenhet av att arbeta med dels SBA-arbete men även framtagande av andra typer av dokumentation i samband med brandskyddsarbete. Fråga oss för råd och hjälp även vid behov av annan dokumentation som t.ex. brandskisser, brandskyddsdokumentationer, etc.

Maila oss för mer info